Xornada de acollemento

O vindeiro 1 de xuño ás 09:30 horas celebrarase unha xornada de acollemento para as persoas matriculadas nas probas co fin de transmitir información sobre o seu desenvolvemento e aclarar as dúbidas que xurdan.

É importante lembrar que, tal e como se indica na convocatoria destas probas libres, a asistencia a esta xornada é de obrigado cumprimento para as persoas matriculadas en ditas probas. A non asistencia inxustificada á mesma, suporá a baixa de oficio nas probas e, polo tanto, a non posibilidade de presentarse ás mesmas.

 

Calendario

Familia profesional de Administración e Xestión

Familia profesional de Comercio e márketing

Familia profesional de Edificación e obra civil

Familia profesional de Informática e comunicacións

Familia profesional de Hostalería e Turismo

 

Programacións

CS Asistencia á dirección 

MP0179. Inglés.

MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.

MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa.

MP0649. Ofimática e proceso da información.

MP0650. Proceso integral da actividade comercial.

MP0651. Comunicación e atención á clientela.

MP0665. Formación e orientación laboral.

MP0180. Segunda lingua estranxeira.

MP0661. Protocolo empresarial.

MP0662. Organización de eventos empresariais.

MP0663. Xestión avanzada da información.

CS Administración e finanzas

MP0179. Inglés.

MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial.

MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa.

MP0649. Ofimática e proceso da información.

MP0650. Proceso integral da actividade comercial.

MP0651. Comunicación e atención á clientela.

MP0658. Formación e orientación laboral.

MP0652. Xestión de recursos humanos.

MP0653. Xestión financeira.

MP0654. Contabilidade e fiscalidade.

MP0655. Xestión loxística e comercial.

MP0656. Simulación empresarial.

CM Xestión administrativa

MP0156. Inglés

MP0438. Operacións administrativas da compravenda.

MP0440. Tratamento informático da información.

MP0441. Técnica contable.

MP0448. Operacións auxiliares de xestión de tesourería.

MP0449. Formación e orientación laboral.

MP0437. Comunicación empresarial e atención á clientela.

MP0439. Empresa e Administración.

MP0442. Operacións administrativas de recursos humanos.

MP0443. Tratamento da documentación contable.

MP0446. Empresa na aula.

CM Actividades comerciais

MP0156 Inglés

MP1226 Márketing na actividade comercial

MP1229 Xestión de compras

MP1231 Dinamización do punto de venda

MP1232 Procesos de venda

MP1233 Aplicacións informáticas para o comercio

MP1236 Formación e orientación laboral

MP1227 Xestión dun pequeno comercio

MP1228 Técnicas de almacén

MP1230 Venda técnica

MP1234 Servizos de atención comercial

MP1235 Comercio electrónico

CS Xestión de vendas e espazos comerciais.

MP0179 Inglés

MP0623 Xestión económica e financeira da empresa

MP0930 Políticas de márketing

MP0931 Márketing dixital

MP0933 Formación e orientación laboral

MP1010 Investigación comercial

MP0625 Loxística de almacenamento

MP0626 Loxística de aprovisionamento

MP0926 Escaparatismo e deseño de espazos comerciaies

MP0927 Xestión de produtos e promocións no punto de venda

MP0928 Organización de equipos de vendas

MP0929 Técnicas de venda e negociación

CS Proxectos de edificación

MP0562 Estruturas de construción

MP0563 Representacións de construción

MP0565 Implantacións de construción

MP0567 Deseño e construción de edificios

MP0568 Instalacións en edificación

MP0573 Formación e orientación laboral

MP0564 Medicións e valoracións de construción

MP0566 Planificación de construción

MP0569 Eficiencia enerxética en edificación

MP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial

MP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial

MP0574 Empresa e iniciativa emprendedora

CS Administración de sistemas informáticos en rede

MP0369 Implantación de sistemas operativos

MP0370 Planificación e administración de redes

MP0371 Fundamentos de hardware

MP0372 Xestión de bases de datos

MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0380 Formación e orientación laboral

MP0374 Administración de sistemas operativos

MP0375 Servizos de rede e internet

MP0376 Implantación de aplicacións web

MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos

MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade

MP0381 Empresa e iniciativa emprendedora

CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0483 Sistemas informáticos

MP0484 Bases de datos

MP0485 Programación

MP0487 Contornos de desenvolvemento

MP0493 Formación e orientación laboral

MP0486 Acceso a datos

MP0488 Desenvolvemento de interfaces

MP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles

MP0490 Programación de servizos e procesos

MP0491 Sistemas de xestión empresarial

MP0494 Empresa e iniciativa emprendedora

CS Desenvolvemento de aplicacións web

MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0483 Sistemas informáticos

MP0484 Bases de datos

MP0485 Programación

MP0487 Contornos de desenvolvemento

MP0617 Formación e orientación laboral

CM Sistemas microinformáticos e redes

MP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0222 Sistemas operativos monoposto

MP0223 Aplicacións ofimáticas

MP0225 Redes locais

MP0229 Formación e orientación laboral

MP0224 Sistemas operativos en rede

MP0226 Seguridade informática

MP0227 Servizos en rede

MP0228 Aplicacións web

MP0230 Empresa e iniciativa emprendedora

CS Guía, información e asistencia turísticas

MP0171 Estrutura do mercado turístico

MP0173 Márketing turístico

MP0179 Inglés

MP0383 Destinos turísticos

MP0384 Recursos turísticos

MP0389 Formación e orientación laboral

MP0172 Protocolo e relacións públicas

MP0180 Segunda lingua estranxeira

MP0385 Servizos de información turística

MP0386 Procesos de guía e asistencia turística

MP0387 Deseño de produtos turísticos

MP0390 Empresa e iniciativa emprendedora