Comercio e márketing

Comercio e márketing

Adaptación das programacións

 

Réxime ordinario

CM ACTIVIDADES COMERCIAIS
Primeiro curso
MP0156 – Inglés
MP1226 – Márketing na actividade comercial
MP1229 – Xestión de compras
MP1231 – Dinamización do punto de venda
MP1232 – Procesos de venda
MP1233 – Aplicacións informáticas para o comercio
MP1236 – Formación e orientación laboral
Segundo curso
Programación das actividades asociadas á contorna laboral


CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS
Primeiro curso
MP0179 – Inglés
MP0623 – Xestión económica e financeira da empresa
MP0930 – Políticas de márketing
MP0931 – Márketing dixital
MP0933 – Formación e orientación laboral
MP1010 – Investigación comercial


CS MÁRKETING E PUBLICIDADE
Primeiro curso
MP0179 – Inglés
MP0623 – Xestión económica e financeira da empresa
MP0930 – Políticas de márketing
MP0931 – Márketing dixital
MP1010 – Investigación comercial
MP1014 – Formación e orientación laboral
Segundo curso
MP1007 – Deseño e elaboración de material de comunicación
MP1008 – Medios e soportes de comunicación
MP1011 – Traballo de campo na investigación comercial
MP1109 – Lanzamento de produtos e servizos
MP1110 – Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias

 

Réxime modular

CM COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS (DUAL)
MP1609 – Atención comercial en negocios alimentarios
MP1610 – Seguridade e calidade alimentaria no comercio
MP1611 – Preparación e acondicionamento de produtos frescos e transformados
MP1614 – Ofimática aplicada ao comercio alimentario