CM ACTIVIDADES COMERCIAIS

FAMILIA PROFESIONAL

Comercio e márketing

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico en Actividades comerciais

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

Este profesional exerce a súa actividade profesional no sector do comercio como: Vendedor/ora; vendedor/ora técnico/a; representante comercial; orientador/ora comercial; promotor/ora; televendedor/ora; vendedor/ora a distancia; teleoperador/ora (en “call centers”); axente de información e atención á clientela; caixeiro/a ou repoñedor/ora; operador/ora de “contact centers”; administrador/ora de contidos en liña; comerciante de tenda; xerente de pequeno comercio; técnico/a en xestión de existencias e almacén; xefe/a de almacén; responsable de recepción de mercadorías; responsable de expedición de mercadorías; técnico/a en loxística de almacéns; técnico/a de información e atención á clientela en empresas

 

  Plan de estudos

  Primeiro curso

   Módulos Horas
   MP0156. Inglés 160
   MP1226. Márketing na actividade comercial 160
   MP1229. Xestión de compras 80
   MP1231. Dinamización do punto de venda 160
   MP1232. Procesos de venda 160
   MP1233. Aplicacións informáticas para o comercio 133
   MP1236. Formación e orientación laboral 107

  Segundo curso

   Módulos Horas
   MP1227. Xestión dun pequeno comercio 174
   MP1228. Técnicas de almacén 123
   MP1230. Venda técnica 123
   MP1234. Servizos de atención comercial 87
   MP1235. Comercio electrónico 123

  Idioma

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras). No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües