CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS

DATOS DO CICLO

Familia: Comercio e márketing.
Sistema educativo: LOE.
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SCOM03 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en xestión de ventas e espazos comerciais.

SAÍDAS PROFESIONAIS

Os postos de traballo acordes co título son: Xefe/a de vendas; representante comercial; axente comercial; encargado/a de tenda; encargado/a de sección dun comercio; vendedor/ora técnico/a; coordinador/ora de comerciais; supervisor/ora de telemárketing; merchandiser; escaparatista comercial; deseñador/ora de espazos comerciais; responsable de promocións no punto de venda; especialista en implantación de espazos comerciais.

 

Plan de estudos

Primeiro curso

 Módulos Horas
 MP0179. Inglés 160
 MP0623. Xestión económica e financeira da empresa 187
 MP0930. Políticas e márketing 187
 MP0931. Márketing dixital 187
 MP0933. Formación e orientación laboral 107
 MP1010. Investigación comercial 132

Segundo curso

Módulos Horas
MP0926. Escaparatismo e deseño de espazos comerciais 105
MP0625. Loxística de almacenamento 123

MP0626. Loxística de aprovisionamento (impartido en sección bilingüe no réxime ordinario)

105
MP0928. Organización de equipos de vendas 87
MP0929. Técnicas de venda e negociación 105
MP0927. Xestión de produtos e promocións no punto de venda 105
MP0932. Proxecto de xestión de vendas e espazos comerciais 26
MP0934. Formación en centros de traballo 384

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras). No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües