CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS

DATOS DO CICLO

Familia: Comercio e márketing.
Sistema educativo: LOE.
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SCOM03 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en xestión de ventas e espazos comerciais.

SAÍDAS PROFESIONAIS

Os postos de traballo acordes co título son: Xefe/a de vendas; representante comercial; axente comercial; encargado/a de tenda; encargado/a de sección dun comercio; vendedor/ora técnico/a; coordinador/ora de comerciais; supervisor/ora de telemárketing; merchandiser; escaparatista comercial; deseñador/ora de espazos comerciais; responsable de promocións no punto de venda; especialista en implantación de espazos comerciais.

 

Plan de estudos

Primeiro curso

 Módulos Horas
 MP0179. Inglés 160
 MP0623. Xestión económica e financeira da empresa 187
 MP0930. Políticas e márketing 187
 MP0931. Márketing dixital 187
 MP0933. Formación e orientación laboral 107
 MP1010. Investigación comercial 132

Segundo curso

Módulos Horas
MP0926. Escaparatismo e deseño de espazos comerciais 105
MP0625. Loxística de almacenamento 123
MP0626. Loxística de aprovisionamento 105
MP0928. Organización de equipos de vendas 87
MP0929. Técnicas de venda e negociación 105
MP0927. Xestión de produtos e promocións no punto de venda 105
MP0932. Proxecto de xestión de vendas e espazos comerciais 26
MP0934. Formación en centros de traballo 384

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras).