CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS – DISTANCIA

FAMILIA PROFESIONAL

Comercio e márketing

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en Xestión de ventas e espazos comerciais

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

Os postos de traballo acordes co título son: Xefe/a de vendas; representante comercial; axente comercial; encargado/a de tenda; encargado/a de sección dun comercio; vendedor/ora técnico/a; coordinador/ora de comerciais; supervisor/ora de telemárketing; merchandiser; escaparatista comercial; deseñador/ora de espazos comerciais; responsable de promocións no punto de venda; especialista en implantación de espazos comerciais

 

OFERTA PARCIAL DE MÓDULOS NO CURSO 2023-2024

Soamente os módulos profesionais correspondentes ao segundo curso

Módulos Horas
MP0926. Escaparatismo e deseño de espazos comerciais 105
MP0625. Loxística de almacenamento 123
MP0626. Loxística de aprovisionamento 105
MP0928. Organización de equipos de vendas 87
MP0929. Técnicas de venda e negociación 105
MP0927. Xestión de produtos e promocións no punto de venda 105

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras)