CS XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS – DUAL

1MP0930. Políticas e márketingDATOS DO CICLO

Familia: Comercio e márketing.
Sistema educativo: LOE.
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SCOM03 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en xestión de ventas e espazos comerciais.

SAÍDAS PROFESIONAIS

Os postos de traballo acordes co título son: Xefe/a de vendas; representante comercial; axente comercial; encargado/a de tenda; encargado/a de sección dun comercio; vendedor/ora técnico/a; coordinador/ora de comerciais; supervisor/ora de telemárketing; merchandiser; escaparatista comercial; deseñador/ora de espazos comerciais; responsable de promocións no punto de venda; especialista en implantación de espazos comerciais.

 

Plan de estudos

Módulos profesionais a impartir no primeiro ano (2023-2024)

 Módulos Horas
MP0179. Inglés 160
MP0623. Xestión económica e financeira da empresa 187
MP0625. Loxística de almacenamento 123
MP0927. Xestión de produtos e promocións no punto de venda 105
MP0929. Técnicas de venda e negociación 105
MP0933. Formación e orientación laboral 107

Módulos profesionais a impartir no segundo ano (2024-2025)

Módulos Horas
MP0626. Loxística de aprovisionamento 105
MP0926. Escaparatismo e deseño de espazos comerciais 105

MP0928. Organización de equipos de vendas

87
MP0930. Políticas e márketing 187
MP0931. Márketing dixital 187
MP1010. Investigación comercial  132

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras). No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües