CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB (A DISTANCIA)

FAMILIA PROFESIONAL

Familia: Informática e comunicacións

Sistema educativo: LOE

Grao: Superior

Horas: 2000 (52% no centro educativo – 48% na empresa)

Código: ZSIFC02

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web.

SAÍDAS PROFESIONAIS

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e internet).

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son:

 • Programador/ora web.
 • Programador/ora multimedia.
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións en contornos web.

   Plan de estudos

   Primeiro curso (réxime para as persoas adultas – modalidade a distancia)

    Módulos Horas
    Bases de datos 187
    Contornos de desenvolvemento 107
    Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
    Programación 240
    Sistemas informáticos 186
    Formación e orientación laboral 107

   Segundo curso (réxime para as persoas adultas – modalidade a distancia)

    Módulos Horas
    Desenvolvemento web en contorno cliente 157
    Desenvolvemento web en contorno servidor 175
    Empresa e iniciativa emprendedora 53
    Deseño de interfaces web 157
    Despregamento de aplicacións web 88
    Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web 26
    Formación en centros de traballo 384

   IDIOMA

   As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.