CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE

FAMILIA PROFESIONAL

Informática e comunicacións

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en Administración de sistemas informáticos en rede

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

Este profesional exerce a súa actividade na área de informática de entidades que dispoñan de sistemas para a xestión de datos e infraestrutura de redes (intranet, internet e/ou extranet).

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a en administración de sistemas.
 • Responsable de informática.
 • Técnico/a en servizos de internet.
 • Técnico/a en servizos de mensaxaría electrónica.
 • Persoal de apoio e soporte técnico.
 • Técnico/a en teleasistencia.
 • Técnico/a en administración de base de datos.
 • Técnico/a de redes.
 • Supervisor/ora de sistemas.
 • Técnico/a en servizos de comunicacións.
 • Técnico/a en contornos web.

  Plan de estudos

  Primeiro curso

   Módulos Horas
   Fundamentos de hardware 107
   Implantación de sistemas operativos 213
   Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
   Planificación e administración de redes 213
   Xestión de bases de datos 187
   Formación e orientación laboral 107

  Segundo curso

   Módulos Horas
   Administración de sistemas operativos 140
   Administración de sistemas xestores de bases de datos 70
   Empresa e iniciativa emprendedora 53
   Implantación de aplicacións web 122
   Seguridade e alta dispoñibilidade 105
   Servizos de rede e internet 140
   Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede 26
   Formación en centros de traballo 384

  IDIOMA

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán. No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües