CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

FAMILIA PROFESIONAL

Informática e comunicacións

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades públicas ou privadas de calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións
informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio, relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos móbiles e entretemento; aplicacións desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet,  extranet e Internet; e implantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes.

 • As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio.
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións de propósito xeral.
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil.

  Plan de estudos

  Primeiro curso

   Módulos Horas
   Bases de datos 187
   Contornos de desenvolvemento 107
   Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
   Programación 240
   Sistemas informáticos (impartido en sección bilingüe) 186
   Formación e orientación laboral 107

  Segundo curso

   Módulos Horas
   Acceso a datos 157
   Desenvolvemento de interfaces 140
   Empresa e iniciativa emprendedora 53
   Programación de servizos e procesos 70
   Sistema de xestión empresarial 87
   Programación multimedia e dispositivos móbiles 123
   Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 26
   Formación en centros de traballo 384

  IDIOMA

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán. No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües