CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA (DUAL)

FAMILIA PROFESIONAL

Familia: Informática e comunicacións

Sistema educativo: LOE

Grao: Superior

Horas: 2000 (52% no centro educativo – 48% na empresa)

Código: ZSIFC02

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma.

SAÍDAS PROFESIONAIS

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en entidades públicas ou privadas de calquera tamaño, tanto por conta allea como por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións
informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: xestión empresarial e de negocio, relacións con clientes, educación, lecer, dispositivos móbiles e entretemento; aplicacións desenvolvidas e implantadas en contornos de alcance intranet,  extranet e Internet; e implantación e adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes.

 • As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio.
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións de propósito xeral.
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil.

  Plan de estudos

  Primeiro curso (2020-2021)

   Módulos Horas
   Bases de datos 187
   Contornos de desenvolvemento 107
   Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
   Programación 240
   Sistemas informáticos 186
   Formación e orientación laboral 107

  Segundo curso (2021-2022)

   Módulos Horas
   Acceso a datos 157
   Desenvolvemento de interfaces 140
   Empresa e iniciativa emprendedora 53
   Programación de servizos e procesos 70
   Programación multimedia e dispositivos móbiles 123
   Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 26
   Formación en centros de traballo 384

  IDIOMA

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.