Informática e comunicacións

Informática e comunicacións

Adaptación das programacións

 

Réxime ordinario

CB INFORMÁTICA DE OFICINA
Primeiro curso
MP3009 – Ciencias aplicadas I
MP3011 – Comunicación e sociedade I
MP3029 – Montaxe e mantemento de sistemas e compoñentes informáticos
MP3031 – Ofimática e arquivamento de documentos
Segundo curso
MP3012 – Comunicación e sociedade II
MP3016 – Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos
MP3019 – Ciencias aplicadas II
MP3030 – Operacións auxiliares para a configuración e a explotación
Programación das actividades asociadas á contorna laboral


CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
Primeiro curso
MP0221 – Montaxe e mantemento de equipamentos
MP0222 – Sistemas operativos monoposto
MP0223 – Aplicacións ofimáticas
MP0225 – Redes locais
MP0229 – Formación e orientación laboral
Segundo curso
MP0224 – Sistemas operativos en rede
MP0226 – Seguridade informática
MP0227 – Servizos en rede
MP0228 – Aplicacións web
MP0230 – Empresa e iniciativa emprendedora
Programación das actividades asociadas á contorna laboral


CS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE
Primeiro curso
MP0369 – Implantación de sistemas operativos
MP0370 – Planificación e administración de redes
MP0371 – Fundamentos de hardware
MP0372 – Xestión de bases de datos
MP0373 – Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0380 – Formación e orientación laboral
Segundo curso
MP0374 – Administración de sistemas operativos
MP0375 – Servizos de rede e internet
MP0376 – Implantación de aplicacións web
MP0377 – Administración de sistemas xestores de bases de datos
MP0378 – Seguridade e alta dispoñibilidade


CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA
Primeiro curso
MP0373 – Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0483 – Sistemas informáticos
MP0484 – Bases de datos
MP0485 – Programación
MP0487 – Contornos de desenvolvemento
MP0493 – Formación e orientación laboral
Segundo curso
MP0486 – Acceso a datos

MP0486 – Acceso a datos (DUAL)
MP0488 – Desenvolvemento de interfaces

MP0488 – Desenvolvemento de interfaces (DUAL)
MP0489 – Programación multimedia e dispositivos móbiles

MP0489 – Programación multimedia e dispositivos móbiles (DUAL)
MP0490 – Programación de servizos e procesos

MP0490 – Programación de servizos e procesos (DUAL)
MP0491 – Sistemas de xestión empresarial

MP0491 – Sistemas de xestión empresarial (DUAL)
MP0494 – Empresa e iniciativa emprendedora

MP0494 – Empresa e iniciativa emprendedora (DUAL)


CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB
Primeiro curso
MP0373 – Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0483 – Sistemas informáticos
MP0484 – Bases de datos
MP0485 – Programación
MP0487 – Contornos de desenvolvemento
MP0617 – Formación e orientación laboral

 

Réxime modular

CM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES
MP0221 – Montaxe e mantemento de equipamentos
MP0222 – Sistemas operativos monoposto
MP0224 – Sistemas operativos en rede
MP0225 – Redes locais
MP0228 – Aplicacións web
MP0229 – Formación e orientación laboral
MP0230 – Empresa e iniciativa emprendedora


CS DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB
MP0612 – Desenvolvemento web en contorno cliente
MP0613 – Desenvolvemento web en contorno servidor
MP0614 – Despregamento de aplicacións web
MP0615 – Deseño de interfaces web
MP0618 – Empresa e iniciativa emprendedora