Administración e xestión

Administración e xestión

Adaptación das programacións

 

Réxime ordinario

CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA
Primeiro curso
MP0156 – Inglés
MP0438 – Operacións administrativas de compravenda
MP0440 – Tratamento informático da información
MP0441 – Técnica contable
MP0448 – Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
MP0449 – Formación e orientación laboral
Segundo curso
MP0437 – Comunicación empresarial e atención á clientela
MP0439 – Empresa e administración
MP0442 – Operacións administrativas de recursos humanos
MP0443 – Tratamento da documentación contable
MP0446 – Empresa na aula
Programacion de actividades asociadas a contorna laboral


CS ASISTENCIA Á DIRECCIÓN
Primeiro curso
MP0179 – Inglés
MP0647 – Xestión da documentación xurídica e empresarial
MP0648 – Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
MP0649 – Ofimática e proceso da información
MP0650 – Proceso integral da actividade comercial
MP0651 – Comunicación e atención á clientela
MP0665 – Formación e orientación laboral
Segundo curso
MP0180 – Segunda lingua estranxeira (Francés)

MP0180 – Segunda lingua estranxeira (Francés)_DUAL
MP0661 – Protocolo empresarial

MP0661 – Protocolo empresarial_DUAL
MP0662 – Organización de eventos empresariais
MP0663 – Xestión avanzada da información

MP0663 – Xestión avanzada da información_DUAL


CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
Primeiro curso
MP0179 – Inglés
MP0647 – Xestión da documentación xurídica e empresarial
MP0648 – Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
MP0649 – Ofimática e proceso da información
MP0650 – Proceso integral da actividade comercial
MP0651 – Comunicación e atención á clientela
MP0658 – Formación e orientación laboral
Segundo curso
MP0652 – Xestión de recursos humanos
MP0653 – Xestión financeira
MP0654 – Contabilidade e fiscalidade
MP0655 – Xestión loxística e comercial
MP0656 – Simulación empresarial

 

Réxime modular

CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA
MP0156 – Inglés
MP0438 – Operacións administrativas de compravenda
MP0439 – Empresa e administración
MP0440 – Tratamento informático da información
MP0441 – Técnica contable
MP0443 – Tratamento da documentación contable
MP0449 – Formación e orientación laboral


CS ASISTENCIA Á DIRECCIÓN (DUAL)
MP0179 – Inglés
MP0647 – Xestión da documentación xurídica e empresarial
MP0648 – Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
MP0649 – Ofimática e proceso da información
MP0650 – Proceso integral da actividade comercial
MP0651 – Comunicación e atención á clientela


CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
MP0647 – Xestión da documentación xurídica e empresarial
MP0648 – Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
MP0649 – Ofimática e proceso da información
MP0652 – Xestión de recursos humanos
MP0653 – Xestión financeira
MP0654 – Contabilidade e fiscalidade
MP0655 – Xestión loxística e comercial
MP0656 – Simulación empresarial