CS ASISTENCIA Á DIRECCIÓN

FAMILIA PROFESIONAL

Administración e xestión

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en Asistencia á dirección

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

O Ámbito de traballo é asistir a dirección e outros departamentos nas actividades de organización, representación da entidade e funcións administrativa e documental, así como xestionar a información e a comunicación interna e externa, e realizar outras tarefas por delegación, utilizando, en caso necesario, a lingua inglesa e/ou outra lingua estranxeira, aplicando a normativa e os protocolos de xestión de calidade que aseguren a satisfacción da clientela ou dos usuarios, e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

As ocupacións a desempeñar son: Asistente á dirección, asistente persoal, secretario/a de dirección, asistente de despachos e oficinas, asistente xurídico/a, asistente en departamentos de recursos humanos, administrativo/a na Administración e en organismos públicos.

   Plan de estudos

   Primeiro curso

    Módulos Horas
    MP0179. Inglés 160
    MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial 80
    MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 80
    MP0649. Ofimática e proceso da información 240
    MP0650. Proceso integral da actividade comercial 133
    MP0651. Comunicación e atención á clientela 160
    MP0665. Formación e orientación laboral 107

   Segundo curso

    Módulos Horas
   MP0180. Segunda lingua estranxeira 157
   MP0661. Protocolo empresarial 158
   MP0662. Organización de eventos empresariais 158
   MP0663. Xestión avanzada da información 157
   MP0664. Proxecto de Asistencia á Dirección 26
   MP0667. Formación en centros de traballo 384

   Idioma

   As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras). No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües