CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

FAMILIA PROFESIONAL

Administración e xestión

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en Administración e finanzas

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividade, nomeadamente no sector de servizos, así como nas Administracións públicas, desempeñando as tarefas administrativas na xestión e no asesoramento nas áreas laboral, comercial,
contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención á clientela e á cidadanía, realizando trámites administrativos coas administracións públicas e xestionando o arquivo e as comunicacións da empresa.

Poderían traballar por conta propia, efectuando a xestión da súa propia empresa, ou a través do exercicio libre dunha actividade económica, como nunha asesoría financeira ou laboral, estudos de proxectos, etc.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Administrativo/a de oficina.
 • Administrativo/a comercial.
 • Administrativo/a financeiro/a.
 • Administrativo/a contable.
 • Administrativo/a de loxística.
 • Administrativo/a de banca e de seguros.
 • Administrativo/a de recursos humanos.
 • Administrativo/a da Administración pública.
 • Administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais, ou xestorías.
 • Técnico/a en xestión de cobramentos.
 • Responsable de atención á clientela.

   Plan de estudos

   Primeiro curso

    Módulos Horas
    Comunicación e atención á clientela 160
    Ofimática e proceso da información 240
    Proceso integral da actividade comercial 133
    Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 80
    Xestión da documentación xurídica e empresarial 80
    Inglés 160
    Formación e orientación laboral 107

   Segundo curso

    Módulos Horas
    Contabilidade fiscalidade 157
    Simulación empresarial 140
    Xestión de recursos humanos 105
    Xestión financeira 123
    Xestión loxística e comercial 105
    Proxecto de administración e finanzas 26
    Formación en centros de traballo 384

   Idioma

   As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras). No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües