CS TRANSPORTE E LOXÍSTICA – DUAL

DATOS DO CICLO

Familia profesional: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000 (63% no centro educativo – 37% na empresa)
Código: ZSCOM01

 

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en Transporte e loxística

 

SAÍDAS PROFESIONAIS

As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas do sector do transporte e a loxística, por conta propia ou por conta allea,  realizando funcións de planificación, organización, xestión e comercialización do servizo de transporte e/ou de loxística

 

  Plan de estudos

  Módulos profesionais a impartir no primeiro ano (2023-2024)

   Módulos Horas
   MP0179. Inglés 160
   MP0621. Xestión administrativa do transporte e a loxística 175
   MP0622. Transporte internacional de mercadorías 187
   MP0627. Xestión administrativa do comercio internacional 187
   MP0631. Formación e orientación laboral 107

  Módulos profesionais a impartir no segundo ano (2024-2025)

   Módulos Horas
   MP0623. Xestión económica e financeira da empresa 187
   MP0624. Comercialización do transporte e a loxística 132
   MP0625. Loxística de almacenamento 123
   MP0626. Loxística de aprovisionamento 105
   MP0628. Organización do transporte de viaxeiros/as 87
   MP0629. Organización do transporte de mercadorías 140

  Idioma

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras). No caso de haber seccións bilingües autorizadas, eses módulos profesionais incorporarán tamén a lingua estranxeira establecida en ditas seccións bilingües