CS ASISTENCIA Á DIRECCIÓN (FP DUAL)

DATOS DO CICLO

Familia: Administración e xestión

Sistema educativo: LOE

Grao: Superior

Horas: 2000 (51% no centro educativo – 49% na empresa)

Código: ZSADG02

TÍTULO QUE SE OBTÉN

Técnico superior en asistencia á dirección

SAÍDAS PROFESIONAIS

O Ámbito de traballo é asistir a dirección e outros departamentos nas actividades de organización, representación da entidade e funcións administrativa e documental, así como xestionar a información e a comunicación interna e externa, e realizar outras tarefas por delegación, utilizando, en caso necesario, a lingua inglesa e/ou outra lingua estranxeira, aplicando a normativa e os protocolos de xestión de calidade que aseguren a satisfacción da clientela ou dos usuarios, e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

As ocupacións a desempeñar son: Asistente á dirección, asistente persoal, secretario/a de dirección, asistente de despachos e oficinas, asistente xurídico/a, asistente en departamentos de recursos humanos, administrativo/a na Administración e en organismos públicos.

  Plan de estudos

  Primeiro curso (2019-2020)

   Módulos Horas
   MP0179. Inglés 160
   MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial 80
   MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 80
   MP0649. Ofimática e proceso da información 240
   MP0650. Proceso integral da actividade comercial 133
   MP0651. Comunicación e atención á clientela 160
   MP0665. Formación e orientación laboral 107

  Segundo curso (2020-2021)

   Módulos Horas
  MP0180. Segunda lingua estranxeira 157
  MP0661. Protocolo empresarial 158
  MP0662. Organización de eventos empresariais 158
  MP0663. Xestión avanzada da información 157
  MP0664. Proxecto de Asistencia á Dirección 26
  MP0667. Formación en centros de traballo 384

  Idioma

  As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras).