Listaxe de seccións bilingües durante o curso académico 2023-2024

CICLO FORMATIVOMÓDULO PROFESIONALLINGUA
CSCOM03 – CS Xestión de vendas e espazos comerciais
(Réxime ordinario)
MP0626 – Loxística de aprovisionamentoInglés
CSIFC02 – CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
(Réxime ordinario)
MP0483 – Sistemas informáticosInglés