Listaxe de seccións bilingües durante o curso académico 2022-2023

CICLO FORMATIVOMÓDULO PROFESIONALLINGUA
CSADG01 – CS Administración e finanzas
(Réxime ordinario)
MP0649 – Ofimática e proceso da informaciónInglés
CSCOM03 – CS Xestión de vendas e espazos comerciais
(Réxime ordinario)
MP0626 – Loxística de aprovisionamento
Nota: pendente de autorización
Inglés
CSIFC02 – CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
(Réxime ordinario)
MP0483 – Sistemas informáticos
Nota: pendente de autorización
Inglés