Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio:

Listaxe definitiva de cualificacións das persoas inscritas neste centro educativo (esta listaxe non inclúe as persoas que se inscribiron ás probas noutro centro aínda que realizaran ditas probas no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro)

Listaxe definitiva de cualificacións das persoas inscritas en todos os centros de Galicia

A partir do 22 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso a grao medio en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2021-2022).


Máis información sobre as probas