O INJUVE convoca o Certame Nacional de Mozos Emprendedores 2019 para apoiar a mozos que lideran proxectos innovadores, para empresas xa constituídas, cunha antigüidade máxima de tres anos e mínima dun, con independencia do sector no que se promovan.

Beneficiarios:
Mozos de nacionalidade española e aqueles con residencia legal en España, persoas físicas ou xurídicas.
Cando se trate de persoas físicas estas deben ter residencia legal e permiso de traballo en España, e que non superen a idade de 35 anos na data límite da presentación das solicitudes.
Cando o proxecto sexa realizado por unha persoa xurídica, a solicitude debe ser presentada polo representante legal da devandita persoa xurídica, quen en ningún caso debe superar os 35 anos. Así mesmo, o capital social debe pertencer maioritariamente (51%) a mozos que non superen os 35 anos.

Finalidade:
Apoiar a mozos que lideran proxectos innovadores e viables, de empresas xa constituídas, cunha antigüidade máxima de tres anos e mínima dun na data límite da presentación das solicitudes, con independencia do sector no que se promovan. Para iso, aos dez primeiros seleccionados seralles concedida unha axuda económica que lles facilite a consolidación do proxecto de empresa promovido por cada un deles.

Importe:
A dotación económica da axuda para cada un dos dez primeiros seleccionados é de 20.000 €

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de xullo de 2019.

Máis información en www.injuve.es