As seguintes ligazóns dan acceso ao calendario de exames finais de cada ciclo formativo:

ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS
Réxime ordinario
    CS Ensinanza e animación sociodeportiva


ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
Réxime ordinario
    CM Xestión administrativa
    CS Asistencia á dirección
    CS Administración e finanzas
Réxime modular
    CM Xestión administrativa
    CS Asistencia á dirección (Dual)
    CS Administración e finanzas


COMERCIO E MÁRKETING
Réxime ordinario
    CM Actividades comerciais
    CS Márketing e publicidade
    CS Xestión de vendas e espazos comerciais


EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
Réxime ordinario
    CS Proxectos de edificación


HOSTALARÍA E TURISMO
Réxime ordinario
    CS Guía, información e asistencia turísticas


INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS
Réxime ordinario
    CB Informática de oficina
    CM Sistemas microinformáticos e redes
    CS Administración de sistemas informáticos en rede
    CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
    CS Desenvolvemento de aplicacións web
Réxime modular
    CM Sistemas microinformáticos e redes
    CS Desenvolvemento de aplicacións web