As seguintes ligazóns dan acceso ao calendario de exames finais de cada ciclo formativo:

ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS
Réxime ordinario
CS Ensinanza e animación sociodeportiva


ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN
Réxime ordinario
CM Xestión administrativa 1
CM Xestión administrativa 2º
CS Asistencia á dirección 1º
CS Asistencia á dirección 2º
CS Administración e finanzas 1º
CS Administración e finanzas 2º
Réxime modular
CM Xestión administrativa
CS Administración e finanzas


COMERCIO E MÁRKETING
Réxime ordinario
CM Actividades comerciais 1º
CM Actividades comerciais 2º
CS Márketing e publicidade 1º
CS Márketing e publicidade 2º
CS Xestión de vendas e espazos comerciais 1º
CS Xestión de vendas e espazos comerciais 2º


EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL
Réxime ordinario
CS Proxectos de edificación 1º
CS Proxectos de edificación 2º


HOSTALARÍA E TURISMO
Réxime ordinario
CS Guía, información e asistencia turísticas


INFORMÁTICA E COMUNICACIÓNS
Réxime ordinario
CB Informática de oficina
CM Sistemas microinformáticos e redes 1º
CM Sistemas microinformáticos e redes 2º
CS Administración de sistemas informáticos en rede 1º
CS Administración de sistemas informáticos en rede 2º
CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 1º
CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma 2º
CS Desenvolvemento de aplicacións web 1º
CS Desenvolvemento de aplicacións web 2º
CE Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información
Réxime modular
CM Sistemas microinformáticos e redes
CS Desenvolvemento de aplicacións web a distancia