Proceso acreditación de competencias profesionais
(ORDE do 4 de decembro de 2018, publicada no DOG do 14 de decembro de 2018)

Convocante: Persoas asesoras

Data: Xoves, 11 de abril de 2019

Hora de comezo: 16:30 horas

Hora de fin: 18:30 horas

Lugar: Salón de Actos do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Avenida Castelao, 64 – Ferrol)

ORDE DO DÍA:

  1. Información sobre o proceso de acreditación de competencias
  2. Fases do proceso
  3. Datas de reunión individual de asesoramento

OBSERVACIÓNS:

  • Tal e como está indicado na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (http://www.edu.xunta.es/fp/pagamento-taxas), a persoa candidata deberá aboar unha única taxa de 20,73 € .
  • O xustificante de pagamento deberá ser entregado nesta reunión grupal. A falta de presentación suporá a exclusión da persoa aspirante.
  • No caso de persoas exentas de pagamento de taxas, seguirase o establecido no punto 10.3 da citada Orde.
  • A persoa candidata deberá realizar a confirmación da recepción desta convocatoria na aplicación informática.