O Ministerio de Educación e Formación Profesional fai unha aclaración en relación co aprazamento da realización do módulo de Formación en Centros de Traballo ao próximo curso 2020-2021 de tal xeito que dito aprazamento non será causa de reintegro das bolsas Ministerio de Educación e Formación Profesional para o alumnado de formación profesional que se acolla ao establecido no artigo 2.2.b da Resolución do 23 de abril do 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, segundo ao recollido  nas instrucións do Ministerio de Educación e Formación Profesional para a xestión dos reintegros de bolsas e axudas ao estudio correspondentes ao curso 2019-2020.

Máis información aquí