Os perfís profesionais de cada un dos ciclos formativos veñen determinados polo Decreto no que se establece o currículo respectivo e que inclúe as competencias profesionais do alumnado e as ocupacións e postos de traballo máis salientables.

Administración e xestión

CM Xestión administrativa

 • Auxiliar administrativo/a
 • Axudante de oficina.
 • Auxiliar administrativo/a de cobramentos e pagamentos.
 • Administrativo/a comercial.
 • Auxiliar administrativo/a de xestión de persoal.
 • Auxiliar administrativo/a das administracións públicas.
 • Recepcionista.
 • Empregado/a de atención á clientela, tesouraría e medios de pagamento.

CS Administración e finanzas

 • Administrativo/a de oficina.
 • Administrativo/a comercial e de loxística.
 • Administrativo/a financeiro, contable, de banca e de seguros.
 • Administrativo/a de recursos humanos.
 • Administrativo/a da Administración pública.
 • Administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais ou xestorías.
 • Técnico/a en xestión de cobramentos.
 • Responsable de atención á clientela.

CS Asistencia á dirección

 • Asistente á dirección.
 • Asistente persoal.
 • Secretario/a de dirección.
 • Asistente de despachos e oficinas.
 • Asistente xurídico/a.
 • Asistente en departamentos de recursos humanos.
 • Administrativo/a na Administración e en organismos públicos

Actividades físicas e deportivas

CS Ensinanza e animación sociodeportiva

 • Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis, pádel, etc.).
 • Animador/a físico-deportivo/a e recreativo/a, de actividades de inclusión sociodeportiva, de veladas e espectáculos en instalacións turísticas, e de actividades recreativas ao aire libre en instalacións turísticas.
 • Coordinador/a de actividades de animación deportiva, de actividades físico-deportivas en instalacións deportivas de empresas turísticas ou entidades públicas e privadas, de tempo libre educativo infantil e xuvenil, de campamentos, de albergues de xuventude, de casas de colonias, de granxas-escola, de aulas de casas de xuventude e escolas de natureza, e de actividades paracurriculares no marco escolar.
 • Responsable de proxectos de tempo libre educativo infantil e xuvenil.
 • Director/a de tempo libre educativo infantil e xuvenil, de campamentos, de albergues de xuventude, de casas de colonias, de granxas-escola, de aulas de casas de xuventude e escolas de natureza, e de actividades paracurriculares no marco escolar.
 • Xefe/a de departamento de animación turística.
 • Cronometrador/a, xuíz/a e árbitro/a de competicións deportivas non oficiais.
 • Promotor/a deportivo/a de competicións de nivel elemental ou social e de eventos deportivos de nivel básico.
 • Monitor/a de actividades físico-deportivas e recreativas en campamentos de tempo libre.
 • Socorrista en instalacións acuáticas.

Comercio e márketing

CM Actividades comerciais

 • Vendedor/ora.
 • Vendedor/ora técnico/a.
 • Representante comercial.
 • Orientador/ora comercial.
 • Promotor/ora.
 • Televendedor/ora.
 • Vendedor/ora a distancia.
 • Teleoperador/ora (en “call centers”).
 • Axente de información e atención á clientela.
 • Caixeiro/a ou repoñedor/ora.
 • Operador/ora de “contact centers”.
 • Administrador/ora de contidos en liña.
 • Comerciante de tenda.
 • Xerente de pequeno comercio.
 • Técnico/a en xestión de existencias e almacén.
 • Xefe/a de almacén.
 • Responsable de recepción e expedición de mercadorías.
 • Técnico/a en loxística de almacéns.
 • Técnico/a de información e atención á clientela en empresas.

CS Xestión de vendas e espazos comerciais

 • Xefe/a de vendas.
 • Representante comercial.
 • Axente comercial.
 • Encargado/a de tenda.
 • Encargado/a de sección dun comercio.
 • Vendedor/ora técnico/a.
 • Coordinador/ora de comerciais.
 • Supervisor/ora de telemárketing.
 • Merchandiser.
 • Escaparatista comercial.
 • Deseñador/ora de espazos comerciais.
 • Responsable de promocións no punto de venda.
 • Especialista en implantación de espazos comerciais.

CS Márketing e publicidade

 • Asistente do/da xefe/a de produto.
 • Técnico/a de márketing.
 • Técnico/a en publicidade.
 • Técnico/a en relacións públicas.
 • Organizador/a de eventos de márketing e comunicación.
 • Auxiliar de medios en empresas de publicidade.
 • Controlador/a de cursaxe ou emisión en medios de comunicación.
 • Técnico/a en estudos de mercado e opinión pública.
 • Técnico/a en traballos de campo.
 • Inspector/a de persoal enquisador.
 • Axente de enquisas e censos.
 • Codificador/a de datos para as investigacións de mercados.

Edificación e obra civil

CS Proxectos de edificación

 • Delineante proxectista de edificación.
 • Delineante de edificación.
 • Delineante de instalacións.
 • Maquetista de construción.
 • Axudante de xefe/a de oficina técnica.
 • Axudante de planificador/ora.
 • Axudante de técnico/a de control de custos.
 • Técnico/a de control documental.
 • Especialista en trazas.
 • Axudante de procesos de certificación enerxética de edificios.
 • Técnico/a de eficiencia enerxética de edificios.
 • Delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de fluídos.

Hostalaría e turismo

CS Guía, información e asistencia turísticas

 • Guía local.
 • Guía acompañante.
 • Guía en lugares onde se localicen bens de interese cultural.
 • Informador/ora turístico/a.
 • Xefe/a de oficinas de información.
 • Promotor/ora turístico/a.
 • Técnico/a de empresa de consultoría turística.
 • Axente de desenvolvemento turístico local.
 • Azafata/asistente en medios de transporte terrestre ou marítimo.
 • Asistente en terminais (estacións, portos e aeroportos).
 • Encargado/a de facturación en terminais de transporte.
 • Asistente en feiras, congresos e convencións.

Informática e comunicacións

CB Informática de oficina

 • Axudante de montador/a de sistemas microinformáticos.
 • Axudante de mantemento de sistemas informáticos.
 • Axudante de instalador/a de sistemas informáticos.
 • Axudante de instalador/a de sistemas para transmisión de datos.
 • Auxiliar de oficina.
 • Auxiliar de servizos xerais.
 • Gravador/a-verificador/a de datos.
 • Auxiliar de dixitalización.
 • Operador/a documental.

CM Sistemas microinformáticos e redes

 • Técnico/a instaladora/a ou reparador/a de equipamentos informáticos.
 • Técnico/a de soporte informático.
 • Técnico/a de redes de datos.
 • Reparador/a de periféricos de sistemas microinformáticos.
 • Comercial de microinformática.
 • Operador/a de teleasistencia.
 • Operador/a de sistemas.

CS Administración de sistemas informáticos en rede

 • Técnico/a en administración de sistemas.
 • Responsable de informática.
 • Técnico/a en servizos de internet.
 • Técnico/a en servizos de mensaxaría electrónica.
 • Persoal de apoio e soporte técnico.
 • Técnico/a en teleasistencia.
 • Técnico/a en administración de base de datos.
 • Técnico/a de redes.
 • Supervisor/ora de sistemas.
 • Técnico/a en servizos de comunicacións.
 • Técnico/a en contornos web.

CS Desenvolvemento de aplicacións web

 • Programador/ora web.
 • Programador/ora multimedia.
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións en contornos web.
 • Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio.
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións de propósito xeral.
 • Desenvolvedor/ora de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil.