Proceso acreditación de competencias profesionais
(ORDE do 29 de decembro de 2017)

Convocante: Persoas asesoras
Data: Mércores, 18 de abril de 2018
Hora de comezo: 16:30 horas
Hora de fin: 18:30 horas
Lugar: Salón de Actos do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro – Avenida Castelao, 64 – Ferrol

 

ORDE DO DÍA:
  1. Información sobre o proceso de acreditación de competencias
  2. Fases do proceso
  3. Datas de reunión individual de asesoramento
OBSERVACIÓNS:
  • Tal e como está indicado no artigo 10 da ORDE reguladora deste proceso, a persoa candidata deberá aboar unha única taxa de 20,40 € .
  • O xustificante de pagamento deberá ser entregado nesta reunión grupal. A falta de presentación suporá a exclusión da persoa aspirante.
  • No caso de persoas exentas de pagamento de taxas, seguirase o establecido no punto 3 do citado artigo.
  • A persoa candidata deberá realizar a confirmación da recepción desta convocatoria na aplicación informática.