POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

 

 

Formulario do buzón de igualdade 

  • Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
  • Finalidades do tratamento: Atención das consultas e solicitudes relacionadas co programa de igualdade do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro.
  • Lexitimación para o tratamento: Cumprimento dunha misión realizada en interese público en base á Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración.
  • Destinatarios dos datos: As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
  • Exercicio de dereitos: Non se prevén comunicacións de datos persoais a terceiros.
  • Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional: https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos