CS Proxectos de Edificación

CS Proxectos de Edificación

Familia profesional

Edificación e obra civil.

Título que se obtén

Técnico superior en proxectos de edificación.

Saídas profesionais

As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade como persoal asalariado ou autónomo en estudios de arquitectura, enxeñaría e delineación, en consultorías, en promotoras  inmobiliarias, en empresas construtoras e na Administración. A súa actividade está regulada.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Delineante proxectista de edificación.
 • Delineante de edificación.
 • Delineante de instalacións
 • Maquetista de construción
 • Axudante de xefe/a de oficina técnica.
 • Axudante de planificador/ora.
 • Axudante de técnico/a de control de custos.
 • Técnico/a de control documental.
 • Especialista en implantacións.
 • Axudante de procesos de certificación enerxética de edificios.
 • Técnico/a de eficiencia enerxética de edificios.
 • Delineante proxectista de redes e sistemas de distribución de fluídos

Plan de estudos

Primeiro curso

 Módulos  Horas
 Deseño e construción de edificios 133
 Estruturas de construción 107
 Implantacións de construción 133
 Instalacións en edificación 133
 Representacións de construción 347
 Formación e orientación laboral 107

Segundo curso

 Módulos  Horas
 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial 123
Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial 210
 Eficiencia enerxética en edificación 70
 Empresa e iniciativa emprendedora 53
 Medicións e valoracións de construción 87
 Planificación de construción 87
 Proxecto en edificación 26
 Formación en centros de traballo 384

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán.

Máis Información