CS Asistencia á Dirección (FP Dual)

CS Asistencia á Dirección (FP Dual)

Datos do ciclo

Familia: Administración e xestión

Sistema educativo: LOE

Grao: Superior

Horas: 2000 (51% no centro educativo – 49% na empresa)

Código: ZSADG02

Título que se obtén

Técnico superior en asistencia á dirección

Saídas profesionais

O Ámbito de traballo é asistir a dirección e outros departamentos nas actividades de organización, representación da entidade e funcións administrativa e documental, así como xestionar a información e a comunicación interna e externa, e realizar outras tarefas por delegación, utilizando, en caso necesario, a lingua inglesa e/ou outra lingua estranxeira, aplicando a normativa e os protocolos de xestión de calidade que aseguren a satisfacción da clientela ou dos usuarios, e actuando segundo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

As ocupacións a desempeñar son: Asistente á dirección, asistente persoal, secretario/a de dirección, asistente de despachos e oficinas, asistente xurídico/a, asistente en departamentos de recursos humanos, administrativo/a na Administración e en organismos públicos.

Plan de estudos (ver información ampliada)

Primeiro curso (2019-2020)

 Módulos Horas
 MP0179. Inglés 160
 MP0647. Xestión da documentación xurídica e empresarial 80
 MP0648. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa 80
 MP0649. Ofimática e proceso da información 240
 MP0650. Proceso integral da actividade comercial 133
 MP0651. Comunicación e atención á clientela 160
 MP0665. Formación e orientación laboral 107

Segundo curso (2020-2021)

 Módulos Horas
MP0180. Segunda lingua estranxeira 157
MP0661. Protocolo empresarial 158
MP0662. Organización de eventos empresariais 158
MP0663. Xestión avanzada da información 157
MP0664. Proxecto de Asistencia á Dirección 26
MP0667. Formación en centros de traballo 384

Idioma

As linguas utilizadas para o ensino/aprendizaxe son o galego e o castelán (agás os módulos específicos de linguas estranxeiras).

Máis Información